Propisi zaštite okoliša, energetskog certificiranja zgrada i energetske učinkovitosti

Ispis
 1. Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
 2. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13153/1378/1512/18118/18)
 3. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/1315/1814/19127/19)
 4. Zakon o kemikalijama (NN 18/13, 115/18, 37/20)
 5. Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/0855/12101/13153/1314/14)
 6. Zakon o zaštiti zraka (NN 127/1957/22)
 7. Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)
 8. Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21)
 9. Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 138/21)

Pravilnici:

 1. Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15, 133/15, 60/20, 78/21)
 2. Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 3/22)
 3. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)
 4. Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 42/21)
 5. Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 47/21)
 6. Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15, 54/20)
 7. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/1790/2001/2145/21)
 8. Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21, 30/22)
 9. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/11)
 10. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 09/20)
 11. Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavaljanje stručnih poslova zaštite okoliša (NN 57/10)
 12. Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (77/20)
 13. Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 44/1431/1745/17)
 14. Uredba o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (NN 57/10)
Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Sugestije

Sve Vaše želje, sugestije i prijedloge te eventualne primjedbe, molimo uputite našoj poslovnoj jedinici koja je pružala usluge.

Zadovoljstvo

Istražujemo Vaše zadovoljstvo našim uslugama (molimo popunite obrazac i proslijedite nam ga)