Zaštita okoliša

Ispis
Na temelju Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te u okviru registrirane djelatnosti obavljamo:
 • Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš,
 • Izrada operativnog programa praćenja stanja okoliša,
 • Izrada programa zaštite okoliša,
 • Izrada izvješća o stanju okoliša,
 • Izrada izvješća o sigurnosti,
 • Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš,
 • Izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša,
 • Izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća,
 • Izradu i/ili verifikaciju posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša,
 • Izrada projekcija emisija, izvješća o provedbi politike i mjera smanjenja emisija i nacionalnog izvješća o promjeni klime,
 • Izrada izvješća o proračunu (inventaru) emisija stakleničkih plinova i drugih emisija onečišćujućih tvari u okoliš,
 • Procjena šteta nastalih u okolišu uključujući i prijeteće opasnosti,
 • Praćenje stanja okoliša,
 • Obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša,
 • Obavljanje stručnih poslova za potrebe sustava upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja,
 • Izrada elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishođenja znaka zaštite okoliša „Prijatelj okoliša“ i znaka EU Ecolabel,
 • Izrada elaborata o utvrđivanju mjerila za određenu skupinu proizvoda za dodjelu znaka zaštite okoliša Prijatelj okoliša.

 

Ispitivanje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora  (mala ložišta)

Na temelju ovlaštenja Ministarstva okoliša i prirode i akreditacije prema HRN EN ISO/IEC 17025 obavljamo:

 • Određivanje ugljikova monoksida i kisika prema HRN ISO 12039:2012,
 • Određivanje masene koncentracije dušikovih oksida prema HRN ISO 10849:2008,
 • Određivanje dimnog broja prema HRN DIN 51402-1:2010.

 

Voditelj Laboratorija za mjerenje emisija u zrak je Branka Nakić, dipl.ing. gsm +385 91 33 61 916.

 

Poslove ispitivanja emisija u zrak obavljaju stručni izvršitelji koji se nalaze na lokacijama u Zagrebu, Koprivnici i Šibeniku (vidi desno Poslovne jedinice), a to su:

1. Branka Nakić, dipl.ing. (PJ 18 - Zagreb)

2. Danko Ferber, dipl.ing. (PJ 10 - Zagreb)

3. Ivica Lokmić, dipl.ing. (PJ 10 - Zagreb)

4. Ivan Trobić, dipl.ing. (PJ 19 - Zagreb)

5. Iris Dedić, dipl.ing. (PJ 01 - Zagreb)

6. Marijan Matočec, dipl.ing. (PJ 26 - Koprivnica)

7. Hrvoje Matica, dipl.ing. (PJ 26 - Koprivnica)

8. Nada Nakić, dipl.ing. (PJ 39 - Šibenik)

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Sugestije

Sve Vaše želje, sugestije i prijedloge te eventualne primjedbe, molimo uputite našoj poslovnoj jedinici koja je pružala usluge.

Zadovoljstvo

Istražujemo Vaše zadovoljstvo našim uslugama (molimo popunite obrazac i proslijedite nam ga)