Sigurnost i zaštita zdravlja na radu

Ispis


Ozljede se ne događaju, one su uzrokovane!
(Jan Enqvist)


Propisi iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu:

 1. ZZR - Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)
 2. ZMO - Zakon o mirovinskom osiguranju (NN 115/18)
 3. ZLPB - Zakon o listi profesionalnih bolesti (NN 162/98)
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o listi profesionalnih bolesti (NN 107/07)
 5. Zakon o radu (NN 93/14, 127/17)
 6. Zakon o Inspektoratu rada (NN 19/14)

Pravilnici (kronološkim slijedom od novijih prema starijima)

 1. Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)
 2. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/16)
 3. Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16)
 4. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima_interni dokument (NN32/15, 97/15)
 5. Pravilnik o sigurnosnim znakovima_interni dokument (NN 91/15, 102/15, 61/16)
 6. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/18)
 7. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN 109/19)
 8. Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenog pregleda noćnih radnika (NN 32/15)
 9. Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14, 129/19)
 10. Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (NN 50/19)
 11. Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 126/19)
 12. Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14)
 13. Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti_interni dokument (NN 75/14, 154/14, 79/15, 39/20)
 14. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)
 15. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12)
 16. Pravilnik o priznanjima i nagradi za promicanje zaštite na radu (NN 01/11)
 17. Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 7/10)
 18. Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/10)
 19. Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima_interni dokument (NN 13/09, 75/13)
 20. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN 155/08)
 21. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (NN 155/08)
 22. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18)
 23. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08)
 24. Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom_interni dokument (NN 39/06, 106/07)
 25. Pravilnik OZS – Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06)
 26. Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05)
 27. Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05)
 28. Pravilnik U - Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86)
 29. Pravilnik Š - Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu(NN 10/86)
 30. Pravilnik PUR - Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada(NN 05/84)

 

Propisi zaštite na radu za određene specifične djelatnosti i drugi propisi u svezi sa zaštitom na radu:

 1. Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom_interni dokument (NN 39/06, 106/07)
 2. Pravilnik o tehničkim normativima za ljevaoničku industriju (NN 14/79)
 3. Pravilnik o zaštiti na radu u poljoprivredi (NN 34/68)

 

Stavljanje na tržište strojeva, uređaja i opreme:

 1. Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 20/16)
 2. Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi (NN 5/19)
 3. Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11, 80/13)
 4. Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (NN 89/10)
 5. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)
 6. Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/17)
 7. Popis hrvatskih normi za osobnu zaštitnu opremu (NN 110/09)
 8. Popis hrvatskih norma u području sigurnosti dizala (NN 141/09, 22/13)
 9. Popis hrvatskih norma u području plinskih uređaja (NN 141/09)
 10. Popis hrvatskih norma u području sigurnosti strojeva (NN 122/14)
 11. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10)

 

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Sugestije

Sve Vaše želje, sugestije i prijedloge te eventualne primjedbe, molimo uputite našoj poslovnoj jedinici koja je pružala usluge.

Zadovoljstvo

Istražujemo Vaše zadovoljstvo našim uslugama (molimo popunite obrazac i proslijedite nam ga)