PRAVILNIK

O OPĆIM UVJETIMA KOJE MORAJU ZADOVOLJITI OVLAŠTENI LABORATORIJI I OVLAŠTENE PRAVNE OSOBE ZA PROVEDBU POTVRĐIVANJA I NAČINU PROVEDBE POSTUPKA OVLAŠĆIVANJA

(NN, br. 83/98, 126/00 i 1/02 – pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju opći uvjeti koje za dobivanje ovlaštenja moraju zadovoljiti laboratoriji i pravne osobe za provedbu potvrđivanja, način provođenja postupka ovlašćivanja i nadzor nad ovlaštenim laboratorijima i ovlaštenim pravnim osobama.

Članak 2.

Opći uvjeti za dobivanje ovlaštenja koje moraju zadovoljiti laboratoriji određeni su normom HRN EN ISO/IEC 17025 Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija.

Opći uvjeti za dobivanje ovlaštenja koje moraju zadovoljiti pravne osobe za provedbu postupaka potvrđivanja određeni su normama:

– HRN EN 45011 Opći zahtjevi za ustanove koje provode potvrđivanje proizvoda

– HRN EN 45012 Opći zahtjevi za ustanove koje provode ocjenjivanje i potvrđivanje / upis sustava kakvoće

– HRN EN 45013 Opći kriteriji za ustanove koje potvrđuju osoblje.

Opći uvjeti za dobivanje ovlaštenja koje moraju zadovoljiti pravne osobe za provedbu nadzora određeni su normom HRN EN 45004 Opći uvjeti za rad različitih vrsta ustanova koje provode nadzor.

Članak 3.

Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) obavlja poslove nacionalne službe za ovlašćivanje u skladu sa zahtjevima hrvatskih normi HRN EN 45002 Opći kriteriji za ocjenu ispitnih laboratorija, HRN EN 45003 Sustavi ovlašćivanja ispitnih laboratorija i laboratorija za umjeravanje _ Opći zahtjevi za rad i priznavanje i HRN EN 45010 Opći zahtjevi za ocjenjivanje i ovlašćivanje ustanova za potvrđivanje/upis.

Isprave i obrasci Zavoda koji se upotrebljavaju u postupku ovlašćivanja označeni su posebnim znakom.

Članak 4.

Podaci koji se koriste u postupku ovlašćivanja laboratorija i pravnih osoba za provedbu potvrđivanja, kao i podaci koji se koriste tijekom provedbe nadzora nad ovlaštenim laboratorijima ili ovlaštenim pravnim osobama za provedbu potvrđivanja su tajni.

II. NAČIN PROVOĐENJA POSTUPKA OVLAŠĆIVANJA

Članak 5.

Postupak ovlašćivanja pokreće se na temelju pismenog zahtjeva Zavodu.

Zahtjev mora sadržavati najmanje ove podatke:

1. naziv i sjedište podnositelja zahtjeva, pravni status, djelatnost, tehničke i kadrovske uvjete,

2. područje traženog ovlaštenja,

3. priručnik o kakvoći s prilozima koji su njegov sastavni dio

4. izjavu, da je podnositelj zahtjeva:

– upoznat sa postupkom ovlašćivanja

– upoznat sa obvezom plaćanja propisanih naknada za pokriće troškova u postupku ovlašćivanja

– suglasan sa načinom provedbe postupka ovlašćivanja i propisanim uvjetima za traženi opseg ovlašćivanja

5. dokaz o plaćenoj naknadi za pokretanje postupka ovlašćivanja.

Članak 6.

Zavod može na zahtjev i trošak podnositelja zahtjeva organizirati prethodni razgovor odnosno radnje koje prethode ocjenjivanju (predocjenjivanje) radi detaljnijeg upoznavanja podnositelja zahtjeva sa tijekom postupka ovlašćivanja i propisanim uvjetima koje podnositelj mora zadovoljiti za dobivanje ovlaštenja.

Članak 7.

Po primitku uredno podnijetog zahtjeva ravnatelj Zavoda donosi odluku o imenovanju vodećeg ocjenitelja, stručnih ocjenitelja i stručnjaka specijalista iz područja koje pokriva ovlaštenje.

Protiv odluke iz stavka 1. ovog članka podnositelj zahtjeva može podnijeti prigovor Zavodu u roku od 8 dana od primitka odluke.

Ako je prigovor iz stavka 2. ovog članka osnovan, ravnatelj Zavoda imenuje novog vodećeg ocjenitelja i, ako je potrebno, nove stručne ocjenitelje odnosno stručnjake specijaliste.

Odluka o imenovanju iz stavka 3. ovog članka je konačna.

Članak 8.

Imenovani ocjenitelji iz članka 7. stavak 1. ovog pravilnika ocjenjuju zadovoljavanje uvjeta određenih nizom normama iz članka 2. ovog pravilnika i ocjenjuju stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva za traženo područje ovlaštenja.

O ocjenjivanju o zadovoljavanju uvjeta iz stavka 1. ovog članka ocjenitelji izrađuju pismene izvještaje iz svog područja ocjenjivanja i dostavljaju ih vodećem ocjenitelju.

Članak 9.

Izvještaji o ocjenjivanju iz članka 8. stavak 2. ovog pravilnika moraju sadržavati podatke zadovoljava li podnositelj zahtjeva uvjete iz članka 2. ovog pravilnika.

Članak 10.

Temeljem izvještaja ocjenitelja iz članka 8. stavak 2. ovog pravilnika vodeći ocjenitelj izrađuje pismeni izvještaj o ocjenjivanju sa prijedlogom o ovlaštenju za traženo područje.

Izvještaj iz stavka 1. ovog članka vodeći ocjenitelj dostavlja podnositelju zahtjeva i Zavodu.

Članak 11.

Ako se provedenim postupkom ovlašćivanja utvrdi da podnositelj zahtjeva zadovoljava propisane uvjete ravnatelj Zavoda po prethodnom mišljenju povjerenstva Zavoda kojeg čine načelnik odjela Zavoda nadležnog za ovlašćivanje i tri vanjska stručnjaka iz područja koje pokriva ovlašćivanje, donosi rješenje o ovlaštenju.

Rješenjem iz stavka 1. ovog članka se utvrđuje osposobljenost podnositelja zahtjeva za provedbu određenih ispitivanja ili postupaka potvrđivanja koji su u rješenju navedeni.

Pored rješenja iz stavka 1. ovog članka ravnatelj Zavoda izdaje i ovlasnicu.

Ravnatelj Zavoda donosi rješenje o odbijanju zahtjeva koji nije osnovan.

Protiv rješenja iz stavka 1. i stavka 4. ovog članka nije dopuštena žalba, već se protiv njega može pokrenuti upravni spor.

Članak 12.

Rješenje o ovlaštenju važi najviše pet godina.

Prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka podnositelj zahtjeva podnosi Zavodu zahtjev za ponovno ovlaštenje.

Članak 13.

Ravnatelj Zavoda će donijeti rješenje o oduzimanju ovlaštenja podnositelju zahtjeva i prije isteka roka iz članka 12. stavak 1. ovog pravilnika ako utvrdi da ovlašteni laboratorij ili ovlaštena pravna osoba više ne zadovoljava propisane uvjete.

Članak 14.

Ako ovlašteni laboratorij ili ovlaštena pravna osoba podnesu Zavodu zahtjev za proširenje područja ovlaštenja, postupak ocjenjivanja osposobljenosti za traženo proširenje područja provodi se u cijelosti.

III. NADZOR

Članak 15.

Zavod provodi nadzor nad ovlaštenim laboratorijima i pravnim osobama za provedbu potvrđivanja.

Nadzorom se provjerava zadovoljavanje propisanih uvjeta za obavljanje poslova za koje su te pravne osobe i laboratorij ovlašteni, te se utvrđuje obavljaju li se ti poslovi stručno i zakonito.

O provedenom nadzoru sastavlja se zapisnik o utvrđenom činjeničnom stanju i mjerama koje treba poduzeti.

Članak 16.

Ovlašteni laboratorij i ovlaštene pravne osobe za provedbu potvrđivanja obvezni su odmah obavijestiti Zavod o svim statusnim promjenama, o novim ili izmijenjenim postupcima ispitivanja i potvrđivanja za koje su ovlašteni, o promjenama koje se odnose na radne prostorije, stručno osoblje, ispitnu, mjernu i ostalu opremu, te o svim ostalim promjenama koje utječu na osposobljenost ovlaštenog laboratorija ili pravne osobe za potvrđivanje, na opseg dobivena ovlaštenja ili na sukladnost s propisanim uvjetima za dobivanje ovlaštenja.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Rješenja o ovlaštenju laboratorija dodijeljena prema normi HRN EN 45001 Opći kriteriji za rad ispitnih laboratorija, sukladno članku 11. Pravilnika, vrijede do dana naznačenog u rješenju o ovlaštenju.

Članak 18.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Ravnatelj
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing. v. r.